წესები და პირობები

ახალი მომხმარებლის რეგისტრაცია
საიტზე რეგისტრაცისას გთხოვთ ზუსტად შეავსოთ ყველა საჭირო ველი წინააღმდეგ შემთხვევაში Yousale.Ge უფლებას იტოვებს გააუქმოს ან წაშალოს მომხმარებლის გვერდი
თუ უკვე ხართ Yousale.ge-ს მომხარებელი
თქვენს გვერდზე შესასვლელათ აუცილებელია გადახვიდეთ ავტორიზაციის გვერდზე და შებრძანდეთ სისტემაში თქვენს მიერ მითითებული ელ-ფოსტით და პაროლით
ინფორმაციის გადამოწმება 
თანხმობის ელექტრონულად მონიშვნით თქვენ ადასტურებთ, რომ თქვენ მიერ მოწოდებული ინფორმაცია წარმოადგენს ზუსტ და უტყუარ მონაცემებს. ინფორმაციის მოწოდება მოხდა თქვენი სურვილით და ამისათვის თქვენ გაგაჩნიათ კანონმდებლობით გათვალისწინებული ყველა უფლება და ნებართვა. დამატებით, თქვენ უფლებამოსილებას გვანიჭებთ და თანხმობას აცხადებთ მასზედ, რომ ჩვენ მიერ მოქმედი კანონმდებლობის ფარგლებში საკუთარი შეხედულებისამებრ ნებისმიერ დროს და ნებისმიერი ოდენობით, ნებისმიერი წყაროდან გამოთხოვილ და მიღებულ იქნას თქვენ შესახებ ინფორმაცია, მათ შორის პერსონალური მონაცემები, მისი გაცნობის, გადამოწმების, შედარების, საბანკო და სხვა საქმიანობისათვის გამოყენების, ანალიზის, შენახვის და საკანონმდებლო ან/და სახელშეკრულებო ვალდებულებ(ებ)ის შესრულების მიზნებისთვის.
მომხმარებლის ქცევის ზოგადი წესები
ჩვენი მიზანია ვებ-გვერდი და მომსახურება მომხმარებლისთვის იყოს სასიამოვნო,აქედან გამომდინარე თქვენ ადასტურებთ,რომ არ განახორციელებთ ქვემოთ მოცემულ ქმედებებს
  • ნებისმიერი უკანონო ღონისძიების განხორციელება ან რეკლამირება ჩვენი ვებ-გვერდის ან მომსახურების მეშვეობით 

  • სხვა მომხმარებლის პირადი გვერდის მითვისებას

  • ვებ-გვერდის ან მომსახურების გამოყენება იმისათვის, რომ შექმნილ  იქნეს არასასურველი სპამი ან ელექტრონულ ფოსტაზე გასავრცელებელი რეკლამა 

  • საკუთარი თავის სხვა მომხმარებლად გასაღება